Friday, December 30, 2011

Some new paintings

During a walk through Maastricht I made several pictures and created some great digital paintings.

Tijdens een wandeltocht door Maastricht maakte ik diverse foto's en schilderde enkele leuke digitale werken.
Tuesday, December 13, 2011

Painting has become granade attack scene today

The criminal and armour freak Nordine Amrani who killed and wounded innocent Liegeois with a rifle, revolver and hand granades at December 13, 2011 in front of the Court of Justice resided at the Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Liege (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Prior to the event Amrani killed the neighbour's cleaning lady and hided the death body in his store hangar.

About a week before this crime took place, I coincidentaly made a Google Street View painting of the Liegeois court building.

De crimineel en wapenfreak Nordine Amrani die op 13 December 2011 onschuldige Luikenaren met een geweer, revolver en handgranaten om het leven bracht en verwondde voor het Gerechtsgebouw woonde in Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Luik (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Vooraf aan zijn daad vermoorde Amrani de kuismadam van de buren en verstopte het lijk in zijn opslagloods.

Ongeveer een week voor deze wanhoopsdaad maakte ik toevalligerwijs een Google Street View schilderij van het Luikse gerechtsgebouw.

Palais de Justice at the Saint Lambert Square, Liege

Monday, December 12, 2011

Flash back: Crown Prince Filip meets Briex

Coat of Arms of the Duke of Brabant

In 2007 His Royal Highness Duke of Brabant Filip (Crown Prince of the Belgians) took advantage of the exclusive opportunity to shake the hand of the Dutch infinite modern impressionist Nop Briex on his way back to the Royal Palace in Laken.

In 2007 profiteerde Zijne Koninklijke Hoogheid Hertog van Brabant Filip (Kroonprins der Belgen) van de exclusieve mogelijkheid om de hand van Nederlands tijdloze moderne impressionist Nop Briex te schudden onderweg naar het Koninklijke Paleis te Laken.

© Picture/Foto: Loe Bergers, photographer

The Duke of Brabant meets Nop Briex

Sunday, December 11, 2011

A late warm Autumn day in Maastricht

I headed again to Maastricht, my most beloved city. I took many pictures and painted en plein air in the warm sunny Autumn weather with the river Meuse at an historical low level.

Ik ging weer eens naar Maastricht, mijn meest geliefde stad. Ik nam er veel foto's en schilderde in de openlucht in het warme zonnige herfstweer met de rivier de Maas op een historisch laag peil.

Wyck, Maastricht in Autumn light, painted by Briex

Onze Lieve Vrouwewal Wyck, Maastricht, painted by Briex

The Court in Maastricht, former city's hospital Annadal. Inspired by Google Street View, painted by Briex

'Klasjenere' (cosy chit chat in Maastricht dialect) in the Wolfstraat, Maastricht painted by Briex

Terraces on the Vrijthof fully loaded, painted by Briex

Autumn light over Wyck, Maastricht painted by Briex

Het Piepenhoes (The Pipe House). Former tobacco store, nowadays a café bistro painted by Briex

How to paint digitally en plein air.

The best ingredients for clean plein air painting: a digital camera, my MacBook Pro and drawing tablet. No battle with real brushes, oil paint, thinners etc. but digitally oil painting, digitally though hand painted stroke by stroke. Here the several stages of making an oil painting with ArtRage, depicting the Wilhelmina Bridge in Maastricht (NL).

De beste ingrediënten voor schoon openluchtschilderen: een digitale camera, mijn MacBook Pro en een tekentablet. Geen gevecht met echte penselen, olieverf, verdunners enz. maar digitale olieverf, digitaal maar handgeschilderd, streek voor streek. Hier ziet u de verschillende stadia van het maken van een olieverf met ArtRage, voorstellende de Wilhelminabrug in Maastricht (NL).

Original photo of the Wilhelmina Bridge taken from the Saint Servaas Bridge in Maastricht.

With Photoshop I pimped the picture to better colours.

An ocre yellow underground with a pencil sketch to start t
he actual painting.

The first digital oil paint strokes appear. All hand painted.

Secondly filling and smoothing the painting.

Finally I added details like birds, fat smoke, high lights, shades, depth, contrast, mirroring water. Et voila!

Sunday, December 4, 2011

Celebrating Google Street View Belgium

Since a week Belgium is added to the world of Google Street View. Belgium is a beautiful country and has, like every other country, next to very nice rural areas also depressive suburban city scenes. This week I visited the Belgian Ardennes and the Liege city district.

Sinds een week is België toegevoegd aan de wereld van Google Street View. België is een heel mooi land en heeft, zoals ieder ander land, naast zijn prachtige omgevingen ook decors van triest ogende voorsteden. Deze week bezocht ik de Belgische Ardennen en de omgeving van Luik.

© Google Street View (screen drop)

Cows in the Ardennes near Vaux, painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Quai du Bac in Tilleur, painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Pont de Fragnée, Liège painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Palais de Justice, Liège painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Avenue Greiner, Seraing digital art by Briex


Sunday, November 6, 2011

To one of Tilburg's oldest barber shops
Somebody in the city told me last week that one of Tilburg's oldest barber shops will close its doors for ever by December 31, 2011 because the present owner and sole barber Jan Cuypers is going to retire. His son shall not follow him up because he has other career plans. The shop was originally established in 1881 by the family Lejeune (The Young) and in those days they might have cut the King's hair when he was in town.


So yesterday I headed with my withdrawing hair frontier, Converse Allstars sneakers, checkered shirt, Soho bag and PME Jeans for the very first time to this barber to enjoy a true classic hair cut experience and photo shoot. Really everything is vintage in this shop: no fake but real vintage... maybe my grand father went here as well.

With me I had my digital camera and tripod. I installed my photo device on the tripod and place it all on a strategic spot back in the shop. I told the barber that I do not use flash so that we have to keep very still from the moment de camera takes the shot. I pressed the camera button to activate the 10 seconds count down. I ran and jumped into the barber chair and asked the barber to get into the perfect position while I put my face into "en profile" position to emphasize the presence of a mirror. Click...the picture was taken and I told the barber that I'm going to make a painting of it and that I will show it to him by the end of December for another fine and clean haircut result.

For those who want to visit this shop like I did, the address is Kapper Lejeune, Willem II Straat 82, Tilburg, The Netherlands.

Afgelopen week vertelde mij iemand in de stad dat een van Tilburgs oudste herenkappers per 31 December 2011 definitief zal sluiten omdat de huidige eigenaar en enige kapper Jan Cuypers met pensioen zal gaan. Zijn zoon zal hem niet opvolgen omdat deze andere carièreplannen heeft. De herenkapper is oorspronkelijk opgericht in 1881 door de familie Lejeune en in deze dagen hebben zij de koning wellicht eens gekapt als deze in Tilburg was.

Dus gisteren toog ik met mijn terugtrekkende haargrens, Converse Allstars sneakers, geruit overhemd, Soho-tas en PME jeans voor de allereerste keer naar deze kapper om daar een klassieke haarsnijbeurt te ervaren en voor een fotosessie. Werkelijk alles is vintage in deze kapperszaak: geen fake maar echte vintage...misschien heeft mijn opa hier ook zijn haren ooit laten knippen.

Ik had mijn statief en camera bij me. Ik installeerde de camera op het statief en plaatste deze op een strategische plek helemaal achter in de salon. Ik vertelde de kapper dat ik geen flits gebruik zodat we ons niet moeten bewegen op het moment dat de foto wordt gemaakt. Ik drukte op de knop om de zelfontspanner in werking te zetten. Ik rende en sprong in de kapstoel en vroeg de kapper om in de perfecte positie te gaan staan terwijl ik mijn gezicht in de "en profile" stand richtte om zodoende de aanwezigheid van een spiegel te benadrukken. Klik... de foto was genomen en ik vertelde de kapper dat ik er een schilderij van ga maken. Ik ga de kapper mijn werk tonen als ik eind december weer voor zo'n prima kapbeurt ga.

Voor de belangstellende heren die deze kapper nog willen bezoeken, hier is het adres: Kapper Lejeune, Willem II Straat 82, Tilburg, The Netherlands.

Tuesday, November 1, 2011

Sunset over the Kraaiven


First of November 2011. Sunset over the Kraaiven (Crow Pond) in Tilburg (NL) with a light roaring biplane overhead in the wind still sky. Underway back to home I took a picture and made a painting that same evening of that moment.

Eerste van November 2011. Zonsondergang boven het Kraaiven in Tilburg met een licht brommende dubbeldekker in een windstil luchtruim. Terug naar huis nam ik een foto en maakte diezelfde avond nog een schilderij van dat moment.

Monday, October 31, 2011

Last passenger flight Martinair


Today the Dutch airline Martinair operated its very last passenger flight. Due to restructuring the company continues after 53 year now, solely as a air freighter company under the wings of KLM. To honour the airline I painted a nostalgic air stair scenery of the Martinair of the past.

Vandaag was het Martinair allerlaatste passagiersvlucht. Door een herstructurering gaat het bedrijf na 53 jaar alleen door als luchtvrachtvervoerder onder de vleugels van KLM. Ter herinnering maakte ik vandaag een nostalgisch vliegtuigtrapscène van het Martinair van weleer.

Sunday, October 30, 2011

Den Artiest in LeuvenLast Friday I went to Leuven in Belgium and came along this eat cafe (brasserie) in the city centre. Leuven is one of Belgium's most renown universtiy cities and is the birth place of the Stella Artois Breweries. Underway I made a stop in the King Leopold Ave in Westerlo.

Afegelopen vrijdag ging ik naar Leuven en kwam langs deze brasserie in het stadscentrum. Leuven is een van de meest toonaangevende univertiteitssteden van België en is de geboorteplaats van de Stella Artois brouwerijen. Onderweg maakte ik nog een stop in the Koning Leopoldlaan in Westerloo.

Wednesday, October 26, 2011

Hotel New York


Monday I stayed at Hotel New York in Rotterdam for a lunch. Hotel New York is the former head quarter of the Holland America Line. The beautiful Autumn light shined over the Maas river and coloured the hotel interior in amber tones.

Maandag verbleef ik in Hotel New York in Rotterdam voor een lunch. Hotel New York is het voormalige hoofdkantoor van de Holland America Line. Het mooie herfstlicht scheen over de Maas en kleurde het hotelinterieur in ambertonen.

Tuesday, October 25, 2011

En plein air in Sardinia

Painting inspired by Google Street View


A red fence near Pabillonis on the Italian isle Sardinia. Founded during my trip with Google Maps Street View. To achieve an impressionistic plein air art piece I forced myself to paint it within 30 minutes. Canvas, photo and greeting card prints for sale via Fine Art America.

Een rood hek nabij Pabillonis op het Italiaanse eiland Sardinë. Gevonden via mijn reis met Google Maps Street View. Om een impressionistisch openlucht schilderij te maken, dwong ik mijzelf het schilderij binnen 30 minuten klaar te hebben. Canvas, foto en wenskaartbedrukkingen zijn te koop via Fine Art America.

Friday, October 21, 2011

Food truck at Zandvoort on Sea


I found a nice picture on the internet of a food truck on the beach of Zandvoort on Sea. Carl, the Dutch photographer gave me his permission to repaint it in an impressionistic style and nostalgic colours.

Op het internet vond ik een mooie foto van een eetkot op het strand van Zandvoort aan Zee. Carl, de nederlandse fotograaf gaf zijn toestemming om het na te schilderen op "en plein air', impressionistische wijze and in nostalgische kleuren.

Wednesday, October 19, 2011

Hail, thunder and sunny spells above Tilburg


After my work, when I return homewards on my bike I come along this pond. It's situated along the Wolterbeekstraat in Tilburg. Today it was an exceptional day, wheather wise. Rain and hail showers with lightning mixed with bright sunny spells made the sky turbulent looking with magnificent towering clouds cathing the Autumn sunlight.

Na mijn werk, als ik op mijn fiets huiswaarts ga, kom ik langs deze vijver. deze is gelegen aan de Wolterbeekstraat in Tilburg. Vandaag was het een uitzonderlijke dag qua weer. Regen en hagelbuien met bliksem afgewisseld met zonnig momenten toonden een turbulent zwerk met magnifieke opbollende wolken die het herfstlicht weerkaatsten.

Dutch beaches

Four speed paintings of Dutch beaches during Autumn. With the permission of two great Dutch photographers I was able to translate their original photo pictures into true impressionistic art pieces. The upper 3 show the beach at Zandvoort (original photo of Gerard Boukes) and the 4th one is the specious beach at Noordwijk, originally photographed by Philip Verhagen.

Drie snelschilderingen van Nederlandse stranden tijdens de herfst. Met toestemming van twee grootse Nederlandse fotografen is het mij gelukt om hun foto's te vertalen naar echte impressionistische kunstwerken. De drie bovenste schilderijen tonen het strand van Zandvoort (naar originele foto van Gerard Boukes) en het vierde schilderij is het ruime strand bij Noordwijk, naar een foto van Philip Verhagen.