Monday, October 31, 2011

Last passenger flight Martinair


Today the Dutch airline Martinair operated its very last passenger flight. Due to restructuring the company continues after 53 year now, solely as a air freighter company under the wings of KLM. To honour the airline I painted a nostalgic air stair scenery of the Martinair of the past.

Vandaag was het Martinair allerlaatste passagiersvlucht. Door een herstructurering gaat het bedrijf na 53 jaar alleen door als luchtvrachtvervoerder onder de vleugels van KLM. Ter herinnering maakte ik vandaag een nostalgisch vliegtuigtrapscène van het Martinair van weleer.

Sunday, October 30, 2011

Den Artiest in LeuvenLast Friday I went to Leuven in Belgium and came along this eat cafe (brasserie) in the city centre. Leuven is one of Belgium's most renown universtiy cities and is the birth place of the Stella Artois Breweries. Underway I made a stop in the King Leopold Ave in Westerlo.

Afegelopen vrijdag ging ik naar Leuven en kwam langs deze brasserie in het stadscentrum. Leuven is een van de meest toonaangevende univertiteitssteden van België en is de geboorteplaats van de Stella Artois brouwerijen. Onderweg maakte ik nog een stop in the Koning Leopoldlaan in Westerloo.

Wednesday, October 26, 2011

Hotel New York


Monday I stayed at Hotel New York in Rotterdam for a lunch. Hotel New York is the former head quarter of the Holland America Line. The beautiful Autumn light shined over the Maas river and coloured the hotel interior in amber tones.

Maandag verbleef ik in Hotel New York in Rotterdam voor een lunch. Hotel New York is het voormalige hoofdkantoor van de Holland America Line. Het mooie herfstlicht scheen over de Maas en kleurde het hotelinterieur in ambertonen.

Tuesday, October 25, 2011

En plein air in Sardinia

Painting inspired by Google Street View


A red fence near Pabillonis on the Italian isle Sardinia. Founded during my trip with Google Maps Street View. To achieve an impressionistic plein air art piece I forced myself to paint it within 30 minutes. Canvas, photo and greeting card prints for sale via Fine Art America.

Een rood hek nabij Pabillonis op het Italiaanse eiland Sardinë. Gevonden via mijn reis met Google Maps Street View. Om een impressionistisch openlucht schilderij te maken, dwong ik mijzelf het schilderij binnen 30 minuten klaar te hebben. Canvas, foto en wenskaartbedrukkingen zijn te koop via Fine Art America.

Friday, October 21, 2011

Food truck at Zandvoort on Sea


I found a nice picture on the internet of a food truck on the beach of Zandvoort on Sea. Carl, the Dutch photographer gave me his permission to repaint it in an impressionistic style and nostalgic colours.

Op het internet vond ik een mooie foto van een eetkot op het strand van Zandvoort aan Zee. Carl, de nederlandse fotograaf gaf zijn toestemming om het na te schilderen op "en plein air', impressionistische wijze and in nostalgische kleuren.

Wednesday, October 19, 2011

Hail, thunder and sunny spells above Tilburg


After my work, when I return homewards on my bike I come along this pond. It's situated along the Wolterbeekstraat in Tilburg. Today it was an exceptional day, wheather wise. Rain and hail showers with lightning mixed with bright sunny spells made the sky turbulent looking with magnificent towering clouds cathing the Autumn sunlight.

Na mijn werk, als ik op mijn fiets huiswaarts ga, kom ik langs deze vijver. deze is gelegen aan de Wolterbeekstraat in Tilburg. Vandaag was het een uitzonderlijke dag qua weer. Regen en hagelbuien met bliksem afgewisseld met zonnig momenten toonden een turbulent zwerk met magnifieke opbollende wolken die het herfstlicht weerkaatsten.

Dutch beaches

Four speed paintings of Dutch beaches during Autumn. With the permission of two great Dutch photographers I was able to translate their original photo pictures into true impressionistic art pieces. The upper 3 show the beach at Zandvoort (original photo of Gerard Boukes) and the 4th one is the specious beach at Noordwijk, originally photographed by Philip Verhagen.

Drie snelschilderingen van Nederlandse stranden tijdens de herfst. Met toestemming van twee grootse Nederlandse fotografen is het mij gelukt om hun foto's te vertalen naar echte impressionistische kunstwerken. De drie bovenste schilderijen tonen het strand van Zandvoort (naar originele foto van Gerard Boukes) en het vierde schilderij is het ruime strand bij Noordwijk, naar een foto van Philip Verhagen.

Tuesday, October 18, 2011

Villa Dongewyk


Villa Dongewyk is a former house which had toll rights and is built along the river Donge, somewhere back in the 15th century. The toll house 3 itself was situated across the Bredaseweg, at the opposite of the villa. The villa became an inn later where the Dutch royals stopped by to refresh themselves before entering the House of Orange garrisson city of Tilburg, few miles farther east wards. During the 1970 Dongewyk was a cafe but since many years it has become a private house.

Villa Dongewyk is een vormalig huis dat tolrechten had en is in de 15e eeuw gebouwd langs de river de Donge. Het tolhuis 3 zelf lag tegenover de villa, aan de overkant van de Bredaseweg. Later werd de villa een herberg waar de Koninklijke familie aanlegden om zicht te verfrissen alvorens de ganizoenstad Tilburg binnen te rijden. Tijdens de 1970er jaren was Dongewyk een cafe maar is sinds jaren weer een woonhuis geworden.

Monday, October 17, 2011

Pont Royal


Pont Royal (Royal Bridge) in Paris. Detail of Ecole du Louvre painting reworked.

Pot Royal (Koninklijke Brug) in Parijs. Detail van het Ecole du Louvre schilderij bewerkt.

The School of Louvre
Ecole du Louvre in Paris. This could have been a plein air painting. Painted in just 15 minutes, inspired from a Google Street View screen shot. My rapid and rough way of painting makes it very impressionistic. Below is the same scene but more time is spend on it.

School van Louvre in Parijs. Dit kon wel eens een plein air schilderij zijn geweest. In slechts vijftien minuten geschilderd, geïnspireerd door een Googl Street View screen drop. Mijn snelle en ruwe manier van schilderen maakt dit werk erg impressionistisch. De onderste toont hetzelfde tafereel maar hier is meer tijd aan gespendeerd.

Autumn in BaarschotThe nice country side outside the village of Baarschot in Noord Brabant (NL). During the warm and sunny 2011 Autumn days I made those paintings. The picture below shows the river Reusel.

Het mooie landschap buiten Baarschot in Noord Brabant. Tijdens de warme en zonnige 2011 herfst maakte ik deze schilderijen. Het onderste schilderij toont het riviertje de Reusel.

Friday, October 14, 2011

Hay barn in Vijfhuizen (N-B)


A hay barn including silo in the hamlet of Vijfhuizen near the city of Tilburg (The Netherlands) on a sunny Autumn morning. Painted by Briex, 14 October 2011.

Een hooischuur met silo in het gehucht Vijfhuizen vlakbij Tilburg (Noord Brabant) op een zonnig herfstmorgen. Geschilderd door Briex op 14 oktober 2011.

Geul Valley near Epen


The valley of the river Geul seen from the slopes of the Bovenste Bos (Upper Forest) in Epen (the Netherlands). In the background the Belgian village of Sippenaeken with on the right hand the Beusdael Castle. One of the prettiest landscapes of the Netherlands covered with snow.

Het Geuldal gezien vanaf de hellingen van het Bovenste Bos in Epen. In de achtergrond het Waalse dorpje Sippenaeken met aan de rechterhand Kasteel Beusdael. Een van Nederland's mooiste landschappen bedekt met sneeuw.

Sunday, October 9, 2011

An Autumn day in Utrecht

Yesterday I went to Utrecht and made over 300 pictures from which I later painted some impressionistic art pieces: the fabric market, Sector 3 horeca shop, cycler in the rain, the Oude Gracht.

Gisteren was ik in Utrecht en trok daar meer dan 300 foto's waarvan ik later enkele kunstwerken heb gemaakt: de stoffenmarkt, Sector 3 horecashop, fietser in de regen, de Oude Gracht.